Teológus (BA)

A teológus bibliaoktató alapszak hat félével képzés, melynek során a hallgató 180 akadémiai kreditet szerezhet meg.

A képzésnek kettős célja van:

  1. felkészíti hallgatókat arra, hogy választ tudjanak adni bibliai, vallási és etikai kérdésekre,
  2. előkészíti a hallgatókat a főiskolán folyó szakirányú képzésekre.

A hallgatók mentesülnek a bibliai nyelvek elsajátítása alól, ugyanakkor megismerik az Ó- és az Újszövetség korát, irodalomtörténeti összefüggéseit, tartalmát és főbb teológiai tanításait. Alapvető pedagógiai, pszichológiai és filozófiai képzést kepnek. Megismerik a kereszténység történetét, hittanát és erkölcsi elveit. Felkészülnek arra, hogy párbeszédet folytassanak korunk szellemi áramlataival.

A képzés levelező tagozaton történik, a konzultációkat vasárnaponként tartjuk.

A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy a BA diploma megszerzése után szakirányú továbbképzésben vegyenek részt az alábbi területeken: családi életre nevelés, életmód-tanácsadó, hitoktató, bibliai vezetéstudomány és bibliai gazdálkodás.

Az oklevél megszerzésének előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte. A követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016-os tanévben tesznek záróvizsgát.

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezési lap közvetlenül az Intézménytől kérhető, amelyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell.

  • Érettségi bizonyítvány másolata (Külföldön szerzett érettségi bizonyítvány esetében a magyar fordítás másolatát is kérjük.)
  • Önéletrajz
  • Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak)

A Hetednapi Adventista Egyház tagja a gyülekezet lelkészét kérje meg, hogy Lelkészi és gyülekezeti ajánlást küldjön a Főiskola Tanulmányi Hivatalának.

 

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

  • Írásbeli felvételi teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából
  • Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából

 

Felvételi eljárási díj: 3.000 Ft

A jelentkezési lap az alábbi linkre kattintva letölthető: