Pedagógus továbbképzés

A Biblia az európai kultúrában

BIBLIAI SZABADEGYETEM és PEDAGÓGUS-

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

Akkreditált pedagógus-továbbképzés
A továbbképzés indítási engedély száma: OKM – 3/47/2008

 

A tanfolyam költsége: 90.000 Ft; az első előadás előtt és a további három félév elején a regisztrációs héten 4 egyenlő részletben (22.500 Ft) fizetendő az Adventista Teológiai Főiskola számlájára: OTP 11742331-20003799, megjegyzés: pedagógus-továbbképzés.

A jelentkezés módja és ideje:

Személyesen: Adventista Teológiai Főiskola, 2119 Pécel, Ráday u. 12, vagy

E-mailen: atf@adventista.hu címen kérhető, vagy a mellékelt jelentkezési lapon.

(A jelentkezés elfogadásáról értesítést küldünk.)

A továbbképzés célja, hogy a részt vevő pedagógusok

  • alapképzésre épülve tudományos igényességgel kapjanak információt a 66 bibliai könyv irodalomelméleti és irodalomtörténeti vizsgálatához
  • az előadások és az ajánlott irodalom segítségével támpontot kapjanak az oktató-nevelő munkában a Bibliával kapcsolatban felmerülő kérdések vizsgálatához
  • a felmerülő kérdések megválaszolásához teológiai állásfoglalás nélkül használhassák a tudományos eredményeket

A program tartalmának rövid ismertetése

Az óvodai, az általános- és középiskolai foglalkozás, tanítás során rendszeresen előtérbe kerül olyan tananyag, amelyben bibliai történetek, kifejezések fordulnak elő. A Biblia a művészetek minden területén megjelenik. A képzőművészeti alkotások jelentős hányada akkor érthető, ha a művész által tanulmányozott és megjelenített témákban a szemlélő is felfedezi az ábrázolt bibliai személyeket, történeteket; a népművészet, az irodalom, a zeneirodalom számos alkotása akkor nyílik meg a szemlélő/hallgató előtt, ha a pedagógus megfelelő bibliai ismerettel rendelkezve tud rávilágítani az egyes alkotások tartalmára, mondanivalójára, szerzőik indítékaira.

A továbbképzés azoknak az ismereteknek a bővítésére, fejlesztésére szolgál, amelyekre szükség van a nevelő és oktató munka keretében a gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozás megtartásához.

A tematikai egységek előadás, megbeszélés, kérdés-felelet formájában kerülnek a résztvevők elé.

A képzésnek különleges specialitásai nincsenek.

A résztvevők a tanévben megtartott heti egy előadás alapján az 1. és 2. tanév végén házi dolgozatban számolnak be az előadáson és a megadott irodalomból szerzett ismeretekről. A dolgozatokat az előadó tanárok értékelik. Aki az előadások legalább 90 %-án részt vesz, és a dolgozatokat eredményesen megírja, tanúsítványt kap az elvégzett továbbképzésről

Azon munkakörök, amelyekben foglalkoztatottak számára javasolt a részvétel

Munkakörök szerint: óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, konduktor, logopédus, kollégiumi nevelő, pszichológus, szociálpedagógus, könyvtáros tanár/tanító.

Megbízatások, funkciók, beosztások szerint: intézményvezető, intézményvezető-helyettes, diákönkormányzatot segítő pedagógus, gyermekvédelmi felelős, munkaközösség vezető, osztályfőnök, szabadidő-szervező, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető.

A képzés az óvodától a 13. évfolyamig a különféle intézménytípusokban dolgozó pedagógusok számára ajánlott: óvoda, általános iskola, szakiskola, szakképző iskola, gimnázium, szakközépiskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, kollégium.

A jelentkezés feltételei

Főiskolán vagy egyetemen bármely szakon szerzett pedagógus diploma. Megelőző szakmai gyakorlat nem szükséges.

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények

A programban részt vett pedagógus

  • ismerje az egyes bibliai könyvek szerzőit, a könyvek tartalmát, irodalmi szerkezetét, keletkezésének történetét, műfajait, az egyes műfajok jellegzetességeit,
  • tudja a bibliai könyvekhez tartozó ismeretanyagot,
  • legyen képes beazonosítani és magyarázni a tanított tantárgyak körén belül előforduló alkotásokban megfogalmazott bibliai történeteket.

Minimális részvétel a továbbképzésen: az összóraszám 90 százaléka.

A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjának megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása

A Hallgató a félévek végén tesztet tölt ki.

A 30. és a 60. előadás után 30 napon belül írásbeli házi dolgozat elkészítése: egy, a résztvevő által választott bibliai könyv, vagy könyvrészlet tartalmi ismertetése, a belső összefüggések bemutatása a történelmi események felvázolásával, az irodalmi szerkezet alapján 4-8 A/4 oldalas (minimum 7200 karakter szóközökkel) házi dolgozatban.

Az értékelés szempontjai: A Biblia, mint irodalmi alkotás, a tartalom helyes felvázolása, a belső összefüggések bemutatása teológiai állásfoglalás nélkül; tárgyszerű, pontos kidolgozás.

A képzés nem kötődik meghatározott kerettantervhez, vagy helyi tantervhez.

A továbbképzés ismeretanyaga nem kötődik valamely valláshoz, vagy világnézethez.

A továbbképzésről az Adventista Teológiai Főiskola tanúsítványt ad ki.

A továbbképzés részletes tematikája

Tematikai egység
1 TÖRTÉNELMI KÖNYVEK I
2 TÖRTÉNELMI KÖNYVEK II
3 TÖRTÉNELMI KÖNYVEK III
4 KÖLTŐI KÖNYVEK
5 PRÓFÉTÁK I. – “nagy próféták”
6 PRÓFÉTÁK II. – “kis próféták”
7 AZ EVANGÉLIUMOK, AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI
8 PÁL LEVELEI ÉS A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL
9 A KATOLIKUS LEVELEK
10 APOKALIPTIKUS KÖNYV 

Az egyes előadásokon az előadók a Biblia könyveinek tartalmát ismertetik, a bibliai könyvekhez tartozó történelmi eseményeket vázolják fel, az irodalmi szerkezetet mutatják be Power Point prezentációval. Egy előadáson egy vagy két bibliai könyvet ismertetnek az előadók. A 45 perces előadásokat 25 perces csoportos konzultáció követi. Az előadók minden témához bemutatják az ajánlott irodalmat.

Kötelező szakirodalom: Biblia – bármely kiadás használható, szükség szerint a helyszínen vásárolható. Irodalomjegyzék és további irodalom az Adventista Teológiai Főiskola honlapján.

A program előadói az Adventista Teológiai Főiskola oktatói:

Fekete István, dr. Hangyás László, Kárpáti Petronella, Mihalec Gábor, Ősz-Farkas Ernő, dr. Szigeti Jenő, Szilvási András, dr. Tokics Imre, dr. Tonhaizer Tibor, Zarka Péter, Zarkáné Teremy Krisztina

A programot költségtérítés és vizsgakötelezettség nélkül bárki látogathatja.