Bibliai gazdálkodás

Bibliai gazdálkodás szakirányú továbbképzési szak

 

A képzés célja: A hallgató megismerje a gazdasági gondolkodás alapjait és megszerezze elvi-elméleti ismereteit, miközben a képzés keresztény jellegéből adódóan elsajátítja a gazdasági tevékenységgel összefüggő etikai követelményeket, megismeri a Biblia és a pénzügyek kapcsolatát.

Az elméleti ismereteken túl nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a hallgatók kellő gyakorlati képzésben részesüljenek.

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: bibliai gazdálkodás szakirányú továbbképzési szak

2. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: gazdasági menedzser

3. Szakirányú továbbképzés képzési területe: hitéleti képzési terület

4. A felvétel feltételei:

Legalább alapképzésben vagy korábbi szintű főiskolai képzésben szerzett oklevél az alábbi képzési területeken: bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, hitéleti képzés, jogi képzés, műszaki képzés, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési terület.

5. Képzési idő: 4 félév

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:

A hallgató legyen képes

  • a vállalkozás stratégiájának kidolgozására és megvalósítására;
  • számviteli, pénzügyi, adózási ismeretek megszerzésére;
  • alapvető vállalati pénzügyek elsajátítására;
  • gazdaságossági elemzések végzésére és azok értelmezésére;
  • megismerni a gazdasági tartalmú jogforrásokat, értelmezni és alkalmazni tudja azokat;
  • a keresztény etika normái alapján döntéseit meghozni.

Személyes adottságok, készségek:

A képzés keresztény jellegéből adódóan jelentős hangsúlyt teszünk a gazdasági tevékenységgel összefüggő etikai követelmények érvényesítésére, a Biblia és a pénzügyek kapcsolatára. A hallgatók tanulmányaik során jelentős gyakorlati képzésben részesülnek, és megismerik a vállalati, az alapítványi, a szociális vezetői munka sajátosságait, tárgyalási módszereket, valamint az üzleti élet illemtanát.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó tárgyak: 31 kredit

A hallgatók az alapozó tárgyak keretében a gazdálkodás legalapvetőbb ismereteit sajátítják el: számviteli-, pénzügyi alapok, közgazdaságtan, nemzetközi gazdaságtan, európai uniós ismeretek, jogi alapok, valamint vezetés és szervezés. Ezek a tárgyak a szakismeretei modulok megértését és elsajátítását alapozzák meg.

Szakismereti tárgyak: 55 kredit

A szakismereti tárgyak keretében a hallgatók megismerik a gazdálkodás különböző területeit, különös tekintettel az egyházak és az egyházi intézmények szükségleteire: vállalati gazdaságtan, társaságok pénzügyei, mérleg- és eredménykimutatás elemzése, pénzügyi és gazdasági ellenőrzés, adózási ismeretek, egyházak és nonprofit szervezetek adózása, emberi erőforrás menedzsment, marketing, stratégiai tervezés, válságmenedzsment, gazdasági jog, munka-, tb- és szociális jog, valamint pályázatok és projektmenedzsment.

Teológiai modul: 10 kredit

A teológiai modul keretei között olyan szemléletmódot sajátítanak el a hallgatók, ami összhangban van a Biblia tanításaival és az evangéliumi kereszténység etikai elveivel. Ebben az összefüggésben a keresztény etika alapjait, az üzleti élet etikáját, valamint a Biblia és a pénzügyek összefüggéseit ismerik meg.

Szakmódszertan: 14 kredit

A hallgatók esettanulmányokat végeznek, valamint gyakorlatot szereznek az egyház és az egyházi intézmények gazdálkodása területén, illetve vállalkozásoknál és nonprofit intézményekben. Megismerik a hatékony tárgyalás módszereit, továbbá az üzleti élet illemtanát.

9. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

A jelentkezési lap az alábbi linkre kattintva letölthető: